Hồ sơ đăng ký tên miền

Biểu mẫu dành cho Doanh nghiệp/Tổ chức:

1.Bảng khai đăng ký tên miền
2.Bản khai thay đổi DNS tên miền
3.Bản khai thay đổi thông tin tên miền

Biểu mẫu dành cho Cá nhân:

1.Bảng khai đăng ký tên miền
2.Bản khai thay đổi DNS tên miền
3.Bản khai thay đổi thông tin tên miền

Biểu mẫu chuyển đổi nhà đăng ký:

1.Chuyển tên miền từ nhà đăng ký khác về Runtime
CHỌN TÊN MIỀN CỦA BẠN VÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN TRỰC TUYẾN