Hướng dẫn điều chỉnh tồn kho

Thiết lập theo dõi tồn kho cho một sản phẩm bất kỳ

  • Tại màn hình quản trị website cửa hàng, đi đến trang Sản phẩm => Tồn kho (Chi tiết: mã sản phẩm, chính sách tồn kho, số lượng, cập nhật tồn kho).
  • Bạn muốn thay đổi số lượng thì ấn nút “Đặt” sau đó chọn số lượng bạn muốn thay đổi.

Lưu ý: Sau khi nhập xong, nhớ bấm nút "LƯU"