Tồn kho

  • Hướng dẫn điều chỉnh tồn kho Hướng dẫn điều chỉnh tồn kho

    • Tồn kho sản phẩm là số lượng của một sản phẩm đang còn và sẵn sàng bán ra. 
    • Theo dõi tồn kho sản phẩm có thể giúp bạn tránh việc bán các sản phẩm đã hết hàng, hoặc cho bạn biết khi nào hàng sắp hết để nhập thêm sảnphẩm này về bán.