Hướng dẫn thiết lập chế độ hiển thị website

  • Bạn muốn cài đặt chế độ hiển thị của website, chọn Cấu hình => Cấu hình chung

Lưu ý: Sau khi thiết lập chế độ hiển thị, nhớ bấm nút "LƯU"