Hướng dẫn thiết lập thông tin gửi email

  • Bạn muốn thiết lập thông tin gửi email, chọn Cấu hình => Cấu hình chung

Lưu ý: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhớ bấm nút "LƯU"