Quản lý dữ liệu khách hàng

  • Tại màn hình, chọn mục “Khách hàng” => “Danh sách khách hàng” => nhấp double vào tên khách hàng, sẽ hiện ra cái bảng bao gồm tất cả nội dung của khách hàng (tên khách hàng, tài khoản, email, điện thoại, địa chị, hình ảnh)